词汇表


生物动力农业 / shēngwù dònglì nóngyè/
阿尔贝齐纳 /ā ěr bèi qí nà/
巴达霍斯贝尔蒂亚尔 /bā dá huò sī bèiěr dì yà ěr/
拔掉 /bá diào/
饱和脂肪酸 /bǎohé zhīfángsuān/
保护的原点名称 /bǎohù de yuándiǎn míngchēng/
保护的地区名称 /bǎohù dì dìqū míngchēng/
包装 /bāozhuāng/
β-胡萝卜素 /bèi tǎ húluóbo sù/
ß-谷甾醇 /bèi tǎ-gǔ zāichún/
被证明的质量 /bèi zhèngmíng de zhìliàng/
苯酚 /běnfēn/
滗析器 /bì xī qì/
变质 /biànzhí/
标签 /biāoqiān/
病 /bìng/
不饱和脂肪酸 /bù bǎohé zhīfángsuān/
不变的枯萎点 /bù biàn de kūwěi diǎn/
不变的枯萎点 /bù biàn de kūwěi diǎn/
不完全木质小桩子喷雾器下生根 /bù wánquán mùzhí xiǎo zhuāngzi pēnwùqì xià shēnggēn/
部分榨 /bùfèn zhà/
采取样本 /cǎiqǔ yàngběn/
采摘的最佳时期 /cǎizhāi de zuì jiā shíqí/
采摘 /cǎizhāi/
采摘 /cǎizhāi/
残渣 /cán zhā/
仓库 /cāngkù/
常规渠道 /chángguī qúdào/
产量修枝 /chǎnliàng xiū zhī/
产品定位 /chǎnpǐn dìngwèi/
产品 /chǎnpǐn/
超集约橄榄树林 /chāo jíyuē gǎnlǎn shùlín/
超级市场 /chāojí shìchǎng/
成熟的最后状态 /chéng shú de zuì hòu zhuàng tài/
成熟过程 /chéng shú guò chéng/
成熟色 /chéng shú sè/
称重 /chēng zhòng/
成熟的标志 /chéngshú de biāozhì/
成熟水果味 /chéngshú shuǐguǒ wèi/
沉渣 /chénzhā/
虫驻过的味道味 /chóng zhùguò de wèidào wèi/
充满生机的橄榄树林 /chōngmǎn shēngjī de gǎnlǎn shùlín/
抽干 /chōu gàn/
臭水坑 /chòu shuǐ kēng/
臭水 /chòu shuǐ/ / 臭水味 /chòu shuǐ wèi zhōu/
抽取 /chōuqǔ/
出油率 /chū yóu lǜ/
初榨橄榄油 /chū zhà gǎn lǎn yóu/
初榨橄榄油 /chū zhà gǎnlǎn yóu/ / 中级初榨橄榄油 /zhōng jí chū zhà gǎn lǎn yóu/
传统橄榄耕作 /chuántǒng gǎnlǎn gēngzuò/
传统橄榄树林 /chuántǒng gǎnlǎn shùlín/
传统技术 /chuántǒng jìshù/
传统商店 /chuántǒng shāngdiàn/
传统油 /chuántǒng yóu/
储藏室 /chúcáng shì/
初次榨出油 /chūcì zhà chū yóu/
初次榨取 /chūcì zhàqǔ/
吹风机 /chuīfēngjī/
垂直离心器 /chuízhí líxīn qì/
刺轮机 /cì lúnjī/
次要合作社 /cì yào hézuòshè/
次要品种 /cì yào pǐnzhǒng/
粗提橄榄果渣油 /cū tí gǎnlǎn guǒ zhā yóu/
促进及发展油橄榄种植及橄榄油业基金会/cùjìn jí fāzhǎn yóugǎnlǎn zhòngzhíjígǎnlǎn yóu yè jījīn huì/
存放区 /cúnfàng qū/
存货 /cúnhuò/
促销 /cùxiāo/
大枝 /dà zhī/
带金属味的 /dài jīnshǔ wèi de/
带涩味的 /dài sè wèi de/
代理商 /dàilǐ shāng/
代用产品 /dàiyòng chǎnpǐn/
单品种橄榄油 /dān pǐn zhǒng gǎnlǎn yóu/
单干橄榄树 /dāngàn gǎnlǎn shù/
单一不饱和脂肪酸 /dānyī bù bǎohé zhīfángsuān/
单一牌子 /dānyī páizi/
大型分配 /dàxíng fēnpèi/
等高线 /děng gāo xiàn/
电子渠道 /diànzǐ qúdào/
地表灌溉 /dìbiǎo guàngài/
地上油橄榄 /dìshàng yóugǎnlǎn/
地下仓库 /dìxià cāngkù/
动物脂肪 /dòngwù zhīfáng/
多不饱和脂肪酸 /duō bù bǎohé zhīfángsuān/
多酚指数 /duō fēn zhǐshù/
多干橄榄树 /duō gàn gǎnlǎn shù/
多数成分 /duōshù chéngfèn/
恩贝尔特 /ēn bèi´ěr tè/
二重阶段法 /èr chóng jiēduàn fǎ/
二次榨取油 /èr cì zhàqǔ yóu/
二次榨取 /èr cì zhàqǔ/
法尔加 /fǎ ěr jiā/
发霉的 /fāméi de/
放干 /fàng gàn/
非初榨橄榄油 /fēi chū zhà gǎnlǎn yóu/
非灌溉系统橄榄树林 /fēi guàngài xìtǒng gǎnlǎn shùlín/
非连续性采集 /fēi liánxù xìng cǎijí/
肥皂状橄榄 /féizào zhuàng gǎnlǎn/
丰收和欠收年 /fēngshōu hé qiàn shōu nián/
分配渠道 /fēnpèi qúdào/
分配者牌子 /fēnpèi zhě páizi/
分配者 /fēnpèi zhě/
副产品 /fùchǎnpǐn/
附加水 /fùjiā shuǐ/
扶梯 /fútī/
干杏仁味 /gàn xìngrén wèi/
感官分析 /gǎnguān fēnxī/
感官分析 /gǎnguān fēnxī/
感官特性 /gǎnguān tèxìng/
干枯味 /gānkū wèi/
橄榄灯油 /gǎnlǎn dēngyóu/
橄榄耕作工 /gǎnlǎn gēngzuò gōng/
橄榄耕作 /gǎnlǎn gēngzuò/
橄榄果渣油 /gǎnlǎn guǒ zhā yóu/
橄榄浆 /gǎnlǎn jiāng/
橄榄树苍蝇 /gǎnlǎn shù cāngyíng/
橄榄树蛀虫 /gǎnlǎn shù zhùchóng/
橄榄树 /gǎnlǎn shù/
橄榄树林 /gǎnlǎn shùlín/
橄榄油抽出技术 /gǎnlǎn yóu chōuchū jìshù/
橄榄油的需求 /gǎnlǎn yóu de xūqiú/
橄榄油会社 /gǎnlǎn yóu huìshè/
橄榄油旅游 /gǎnlǎn yóu lǚyóu/
橄榄油期货市场 /gǎnlǎn yóu qíhuò shìchǎng/
橄榄油专业组织 /gǎnlǎn yóu zhuānyè zǔzhī/
橄榄油 /gǎnlǎn yóu/ / 混合橄榄油 /hùn hé gǎn lǎn yóu/
橄榄 /gǎnlǎn/
感知质量 /gǎnzhī zhìliàng/
戈达尔 /gē dáěr/
格拉纳达莱钦 /gélā nà dá lái qīn/
根出条 /gēn chū tiáo/
更新修枝 /gēngxīn xiū zhī/
共同农业 政策 /gòngtóng nóngyè zhèngcè/
工业油坊 /gōngyè yóufáng/
工作地点 /gōngzuò dìdiǎn/
购买中心 /gòumǎi zhōngxīn/
购物习惯 /gòuwù xíguàn/
购物意图 /gòuwù yìtú/
谷仓 /gǔ cāng/
固醇 /gù chún/
灌装机 /guàn zhuāng jī/
灌溉系统橄榄树林 /guàngài xìtǒng gǎnlǎn shùlín/
灌溉需求 /guàngài xūqiú/
灌溉 /guàngài/
光泽/guāngzé/
惯用橄榄耕作 /guànyòng gǎnlǎn gēngzuò/
果核 /guǒ hé/
果味 /guǒ wèi/
果渣厂 /guǒ zhā chǎng/
果渣和臭水混合物 /guǒ zhā hé chòu shuǐ hùnhéwù/
果渣 /guǒ zhā/
过滤 /guòlǜ/
果肉 /guǒròu/
固体阶段 /gùtǐ jiēduàn/
固体与液体的分离 /gùtǐ yǔ yètǐ de fēnlí/
害虫 /hài chóng/
哈喇味 /hāla wèi/
含水阶段 /hánshuǐ jiēduàn/
含油阶段 /hányóu jiēduàn/
合作社 /hézuòshè/
厚重口感 /hòuzhòng kǒugǎn/
糊味 /hú wèi/
花 /huā/
黄萎病 /huáng wěi bìng/
黄瓜味 /huángguā wèi/
化学农药 /huàxué nóngyào/
挥发性的成分 /huīfā xìng de chéngfèn/
回味 /huíwèi/
混酿 /hùn niàng/
集买城 /jí mǎi chéng/
价格 /jiàgé/
加工厂房 /jiāgōng chǎngfáng/
嫁接 /jiàjiē/
鉴定组 /jiàndìng zǔ/
搅拌 /jiǎobàn/
搅拌机 /jiǎobànjī/
交流 /jiāoliú/
交易会 /jiāoyì huì/
基本味道 /jīběn wèidào/
结核病 /jiéhébìng/
接收过程 /jiēshōu guòchéng/
精炼橄榄果渣油 /jīngliàn gǎnlǎn guǒ zhā yóu/
精炼橄榄油 /jīngliàn gǎnlǎn yóu/
竞争 /jìngzhēng/
技术质量 /jìshù zhìliàng/
酒味 /jiǔ wèi/
机械采摘 /jīxiè cǎizhāi/
机械修枝 /jīxiè xiū zhī/
集约橄榄树林 /jíyuē gǎnlǎn shùlín/
局部灌溉 /júbù guàngài/
锯齿研磨机 /jùchǐ yánmó jī/
卡塞雷斯小苹果 /kǎ sāi léi sī xiǎo píngguǒ/
可持续橄榄耕作 /kě chíxù gǎnlǎn gēngzuò/
客观公众 /kèguān gōngzhòng/
客户 /kèhù/
颗粒砖 /kēlì zhuān/
孔尼卡布拉 /kǒng ní kǎ bù lā/
苦味 /kǔwèi/
辣味 /là wèi/
榔头研磨机 /lángtou yánmó jī/
雷皮罗 /léi pí luō/
冷榨 /lěng zhà/
两用橄榄果 /liǎng yòng gǎnlǎn guǒ/
连续榨取技术 /liánxù zhàqǔ jìshù/
零售商 /língshòu shāng/
离心操作 /líxīn cāozuò/
漏斗 /lòudǒu/
绿色修枝 /lǜsè xiū zhī/
绿色油橄榄 /lǜsè yóugǎnlǎn/
绿叶味 /lǜyè wèi/
马机拉 /mǎ jī lā/
麻蓝堆 /má lán duī/
麻蓝片 /má lán piàn/
麻布 /mábù/
茅草味 /máocǎo wèi/
茅草滋味 /máocǎo zīwèi/
霉潮味 /méi cháo wèi/
每批 /měi pī/ / 一批 /yī pī/
美食店 /měishí diàn/
萌芽 /méngyá/
摩鲁特 /mó lǔ tè/
莫瑞斯卡 /mò ruì sī kǎ/
磨碎大枝 /mó suì dàzhī/
磨碎枝 /mó suì zhī/
目的市场 /mùdì shìchǎng/
木质桩子生根 /mùzhí zhuāng zǐ shēnggēn/
农食品链 /nóng shípǐn liàn/
浓郁 /nóngyù/
欧西布兰卡 /ōuxī bù lán kǎ/
耙子 /pà zi/
牌子 /páizi/
喷水器 /pēn shuǐ qì/
喷射器 /pēnshè qì/
喷嘴 /pēnzuǐ/
批发油 /pī fǎ yóu/
皮库多 /pí kù duō/
皮夸尔 /pí kuā ěr/
批发商 /pīfā shāng/
品鉴员 /pǐn jiàn yuán/
品尝 /pǐncháng/
平衡 /píng héng/
苹果味 /píngguǒ wèi/
敲打机 /qiāodǎ jī/
敲打 /qiāodǎ/
青涩水果味 /qīng sè shuǐguǒ wèi/
青草味 /qīngcǎo wèi/
清洁 /qīngjié/
清洗 /qīngxǐ translate by voice/
气味 /qìwèi/
去籽 /qù zǐ/
缺水 /quē shuǐ/
缺乏灌溉 /quēfá guàngài/
人工修枝 /réngōng xiū zhī/
容量 /róngliàng/
润滑的 /rùnhuá de/
塞维利亚莱钦 /sāi wéi lì yǎ lái qīn/
塞维利亚小苹果 /sāi wéi lì yǎ xiǎo píngguǒ/
伞 /sǎn/
三重阶段法 /sānchóng jiēduàn fǎ/
洒水机 /sǎshuǐ jī/
洒水器灌溉 /sǎshuǐ qì guàngài/
色素 /sèsù/
筛分 /shāi fēn/
商标 /shāngbiāo/
商品权限 /shāngpǐn quánxiàn/
商业方向 /shāngyè fāngxiàng/
少量成分 /shǎoliàng chéngfèn/
生物质残渣 /shēng wùzhí cánzhā/
生物质 /shēng wùzhí/
生产过程 /shēngchǎn guòchéng/
生产者牌子 /shēngchǎn zhě páizi/
生态生产 /shēngtài shēngchǎn/
生态油 /shēngtài yóu/
生物动力油 /shēngwù dònglì yóu/
使再生修枝 /shǐ zàishēng xiū zhī/
市场份额 /shìchǎng fèné/
施肥 /shīféi/
施肥 /shīféi/
世界油橄榄种植业理事会 /shìjiè yóugǎnlǎn zhòngzhí yè lǐshì huì/
石头研磨机 /shítou yánmó jī/
食用油橄榄 /shíyòng yóugǎnlǎn/
食用脂肪 /shíyòng zhīfáng/
收成 /shōuchéng/
收割机 /shōugē jī/
树根 /shù gēn/
树上油橄榄 /shù shàng yóugǎnlǎn/
树干 /shùgàn/
水压 /shuǐ yā/
水管灌溉 /shuǐguǎn guàngài/
水管 /shuǐguǎn/
水压机 /shuǐyājī/
树枝油 /shùzhī yóu/
树枝 /shùzhī/
私人库存货物 /sīrén kùcún huòwù/
苏埃喀 /sū āi kā/
酸度 /suāndù/
酸性 /suānxìng/
碳氢化合物 /tàn qīng huàhéwù/
特级初榨橄榄油 /tèjí chū zhà gǎnlǎn yóu/
特质 /tèzhì/
剔刀 /tī dāo/
甜味 /tián wèi/
田地容量 /tiándì róngliàng/
田埂 /tiángěng/
梯田 /tītián/
统一牌子 /tǒngyī páizi/
土腥味 /tǔ xīng wèi/
拖把 /tuōbǎ/
外果皮 /wài guǒpí/
外形 /wàixíng/
完整采摘 /wánzhěng cǎizhāi/
维生素e指数 /wéi shēn sù yì zhǐ shù/
未酯化脂肪酸 /wèi zhǐ huà zhīfángsuān/
味道 /wèidào/
维生素e /wéishēngsù yì/
稳定性 /wěndìng xìng/
温室 /wēnshì/
乌埃瓦贝尔蒂亚尔 /wū āi wǎ bèiěr dì yà ě/
细分 /xì fēn/
吸根 /xī gēn/
洗水 /xǐ shuǐ/
细竹篮 /xì zhú lán/
鲜杏仁味 /xiān xìngrén wèi/
现代橄榄耕作 /xiàndài gǎnlǎn gēngzuò/
香的 /xiāng de/
香气 /xiāngqì/
香味 /xiāngwèi/
小果渣 /xiǎo guǒ zhā/
小桩子 /xiǎo zhuāngzi/
消费者行为 /xiāofèi zhě xíngwéi/
销售中心 /xiāoshòu zhōngxīn/
小型洒水机 /xiǎoxíng sǎshuǐ jī/
小型洒水器灌溉 /xiǎoxíng sǎshuǐ qì guàngài/
西班牙贸易汇集协会 /xībānyá màoyì huìjí xiéhuì/
吸尘器 /xīchénqì/
形状修枝 /xíngzhuàng xiū zhī/
性状 /xìngzhuàng/
修枝 /xiū zhī/
亚油酸 /yà yóu suān/
蚜虫 /yáchóng/
亚麻酸 /yàmá suān/
腌制过程 /yān zhì guòchéng/ / 准备机构 /zhǔn bèi jī gòu/
研磨 /yánmó/
盐水味 /yánshuǐ wèi/
压榨 /yāzhà/
液体阶段 /yètǐ jiēduàn/
液体与液体的分离 /yètǐ yǔ yètǐ de fēnlí/
叶子 /yèzi/
一组工人 /yī zǔ gōngrén/
溢出的水流 /yìchū de shuǐliú/
用竿子从树上往下打果实 /yòng gānzi cóng shù shàng wǎng xià dǎ guǒshí/
用杆子打果实的补充方法 /yòng gānzi dǎ guǒshí de bǔchōng fāngfǎ/
油坊主 /yóu fáng zhǔ/
有机肥料 /yǒu jī féi liào/
幼树 /yòu shù/
油酸 /yóu suān/
油业 /yóu yè/
油 /yóu/
油坊工人 /yóufáng gōngrén/
油坊 /yóufáng/
油橄榄耕作工 /yóugǎnlǎn gēngzuò gōng/
油橄榄耕作 /yóugǎnlǎn gēngzuò/
油橄榄工人 /yóugǎnlǎn gōngrén/
油橄榄农业耕作区 /yóugǎnlǎn nóngyè gēngzuò qū/
油橄榄 /yóugǎnlǎn/
原价 /yuánjià/
运输 /yùnshū/
再植 /zài zhí/
赞助 /zànzhù/
造林框架 /zàolín kuàngjià/
造林 /zàolín/
早期采收 /zǎoqí cǎishōu/
早收橄榄油 /zǎoshōu gǎnlǎn yóu/
粘稠的 /zhān chóu de/
长竿 /zhǎng gān/
折扣店 /zhékòu diàn/
振动器 /zhèndòng qì/
振动筛分 /zhèndòng shāi fēn/
振动 /zhèndòng/
蒸发排出 /zhēngfā páichū/
整合生产 /zhěnghé shēngchǎn/
脂肪醇和三萜醇 /zhīfáng chúnhé sān tiē chún/
脂肪 /zhīfáng/
脂肪酸 /zhīfángsuān/
质量标志 /zhìliàng biāozhì/
质量 /zhìliàng/
植生水 /zhíshēng shuǐ/
指示者 /zhǐshì zhě/
植物增殖 /zhíwù zēngzhí/
植物油 /zhíwùyóu/
中间商 /zhōngjiān shāng/
装瓶油 /zhuāng píng yóu/
装瓶 /zhuāng píng/
桩子 /zhuāngzi/
专卖店 /zhuānmài diàn/
追踪性 /zhuīzōng xìng/
准备机构 /zhǔnbèi jīgòu/
主要品种 /zhǔyào pǐnzhǒng/
自然倾析 /zìrán qīng xī/
棕榈酸 /zōnglǘ suān/
钻孔虫 /zuǎn kǒng chóng/
最初市场 /zuìchū shìchǎng/
最终价格 /zuìzhōng jiàgé/
最终消费者 /zuìzhōng xiāofèi zhě/
组织性市场 /zǔzhī xìng shìchǎng/
Aglandau
味道